Algemene Leden Vergadering 30 juni 2020

Op 30 juni 20.00 uur staat een Algemene Ledenvergadering gepland.
Gezien de huidige regels met betrekking tot “social distancing” is het verplicht je voor de ALV vooraf te melden, zodat we rekening kunnen houden met de inrichting van de vergaderruimte.

Aanmelden kan tot 26 juni bij secretariaat@kvviking.com

Een ALV is toegankelijk voor leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden.

Onderstaand de voorlopige agenda voor de ALV:

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN KORFBALVERENIGING VIKING   Dinsdag 30 juni 2020, aanvang 20.00 uur

Plaats: Terras KV Viking, Wijk bij Duurstede

Terras open om 19.30 uur.

——————————————————————————————————————–

AGENDA

Opening en vaststelling agenda

Vaststellen of vereist quorum voor besluitvorming aanwezig is (1/3 van het aantal stemgerechtigde leden)
Indien dit niet het geval is zal het bestuur de vergadering sluiten en om 20.15 uur de volgende Algemene Ledenvergadering openen, waarvoor u de uitnodiging hieronder aantreft. Deze volgende Ledenvergadering mag dan besluiten nemen, ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde leden.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

 2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 29 april 2019
 3. Acties vanuit ALV d.d. 29 april 2019
  Geen
 4. Sleutel protocol
 5. Financiën:
  Jaarcijfers 2019 *
  Begroting 2020
  Verslag kascontrole commissie
 6. Contributie vaststelling 2020/2021
 7. Arbitrage
  – Korfbalmasterz
  – Oproep planner scheidsrechters/zaalcommissarissen
 8. Aangelegenheden betreffende SWS
  – Stand van zaken
 9. Aftreden/(her)benoemen Bestuursleden/vacatures:
  Kees Knijff, is aftredend, niet herkiesbaar


Vacature: bestuurslid, TC lid, vrijwilligersbeleid, planner voor de bar, sponsoring, arbitrage, kledingbeheer

Rondvraag en sluiting     

*  Stukken zijn op te vragen via secretariaat@kvviking.com