Algemene ledenvergadering

Op maandag 13 november, om 20:00 vindt de algemene ledenvergadering plaats in de kantine van K.V. Viking. Onderstaand de agenda van deze gelegenheid waarbij ook een nieuw bestuurslid wordt aangedragen:

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Vaststellen of vereist quorum voor besluitvorming aanwezig is.
  Niet relevant voor deze vergadering aangezien er geen wijzigingen van Statuten of Huishoudelijk Reglement op de agenda staan.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen:
  – website.
  – social media team.
  – vervanging veld.
  – consequenties van zaalcompetitie eerste klasse S1.
 4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 november 2022.
 5. Acties vanuit ALV d.d. 14 november 2022.
 6. Jaarverslag bestuur.
 7. Financiƫn:
  Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting over juli 2022 tot en met juni 2023 *.
  Vaststellen begroting verenigingsjaar 2023/2024.
 8. Verslag kascontrole commissie.
 9. Jaarverslag TC.
 10. Contributie vaststelling 2024.
 11. Aftreden/(her)benoemen Bestuursleden/vacatures:
  Eric Pastoors, aftredend, herkiesbaar.
  Dave Blom, voorstel tot benoeming.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.